Rekrutacja do przedszkola na rok szk.2022 - 2023

 LINK DO REKTURACJI

1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, na postawie :

Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkoli Publicznych „Bambi” na rok szkolny 2022/2023

Uchwały nr XLIV-17/2022 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
i terminach określonych :
Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2022/2023.

Linki do systemu rekrutacji będą dostępne na stronach www przedszkoli, ZEASiP i Urzędu Miasta.
2. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2016-2019, zamieszkałe w na terenie Gminy Wołomin.
3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2016) podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego.


Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli:

od 15 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

W sytuacji, gdy rodzice chcą zapisać dziecko do innego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wołomin niż to, do którego dziecko obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Czynności dotyczące złożenia wniosku

 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej link do systemu umieszczony będzie na stronie: www.zeasip.wolomin.org oraz stronach www. przedszkoli.
  Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru. lub podpisać w systemie PROFILEM ZAUFANYM.
  Podpisanie wniosku w systemie profilem zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru i nie wymaga składania formy papierowej.
  W sytuacji braku możliwości wypełnienia wniosku w formie elektronicznej należy pobrać wniosek w przedszkolu wypełnić odręcznie i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru.
 • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Udział w elektronicznej rekrutacji jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek zostanie dostarczony w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru lub gdy wprowadzony wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji zostanie podpisany profilem zaufanym.
  Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie określonym w Harmonogramie w przedszkolu pierwszego wyboru lub złożenie niepodpisanego wniosku jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem dziecka w rekrutacji.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.
 • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie określonym w Harmonogramie.
 • Niezłożenie potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
 • Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

  

 Rodzaj czynności w postepowaniu rekrutacyjnym  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 15 luty 2022 r. - 21 luty 2022
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 marca 2022 - 14 marca 2022
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 marca 2022 r. do godz. 12.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 28 marca 2022 r. - 4 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00

Procedura odwoławcza

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
 • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem,
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

W rekrutacji uzupełniającej, wniosek mogą złożyć rodzice kandydatów, którzy nie uczestniczyli w rekrutacji podstawowej oraz rodzice dzieci, które nie dostały się do żadnego z wybranych przedszkoli w rekrutacji podstawowej, a następnie nie przyjęli propozycji miejsca we wskazanym przez Gminę Wołomin przedszkolu.

 

 Rodzaj czynności w postepowaniu rekrutacyjnym  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30 maja 2022 r.  - 3 czerwca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 czerwca 2022 r. do godz. 11.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 10 czerwca 2022 r.  - 14 czerwca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 czerwca 2022 r. do godz. 11.00

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin oraz wartość punktową kryteriów (na podstawie Uchwały nr XLIV-17/2022 Rady Miejskiej w Wołominie)

 

  Lp.  Kryteria  Liczba punktów
 1 Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.  100
 2 Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Wołominie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie  80
 3 Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny mieszka w Wołominie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie.  40
 4 Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.  25
 5 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola.  15
 6 Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  5

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których w ust. 1:

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania w odległości do 3 km od przedszkola, do którego ubiega się o przyjęcie;
2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno – prawnej;
3) oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
4) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
5) zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
6) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
7) uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola – potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola
 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022 - 2023

link do Zarządzenia nr 31/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 31.01.2022

Kryteria rekrutacji

Uchwały nr XLIV-17/2022 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Linki do pobrania:

link do deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

link do regulaminu rekrutacji dzieci

link do klauzuli informacyjnej RODO